ZASADY KORZYSTANIA Z PŁYWALNI AQUA PARK ZAKOPANE W TRAKCIE EPIDEMII
SARS-CoV-2

w terminie do odwołania (na podstawie aktualnych ustaw
i rozporządzeń w zakresie COVID-19)

 1. Zakazuje się korzystania z obiektu osobom z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję, przede wszystkim dróg oddechowych. Pracownik Biura Obsługi Klienta lub Kasjer ma prawo nie wpuścić na obiekt osoby z widocznymi objawami chorobowymi.
 2. Nie zaleca się korzystania z usług osobom powyżej 65 roku życia.
 3. Przy wejściu do obiektu i przy wyjściu z pływalni, w pomieszczeniach przebieralni obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk.
 4. Na terenie całego obiektu obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy użyciu maski/maseczki z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenach. Kasjer ma prawo nie wpuścić na obiekt osoby nie realizującej tego obowiązku. 
 5. Osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w szafce, skąd należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik do płukania stóp, przejść do hali basenowej. Ratownik ma prawo zawrócić klienta, który nie skorzystał z prysznica. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu szatni /przebieralni.
 6. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania ścisłego rozdziału strefy obutej i bosej.
 7. Na terenie obiektu obowiązuje zasada zachowania dystansu społecznego wg. aktualnych ograniczeń wynikających z przepisów prawa.
 8. Bezpośrednio przed kasą i szatnią może znajdować się 1 osoba (kolejne osoby w odstępach zgodnie z zasadą zachowania dystansu).
 9. Zaleca się bezgotówkowe regulowanie płatności w kasach.
 10. Kasjer po oddaniu przez klienta transpondera (zegarka) wkłada go do pojemnika z płynem do dezynfekcji, następnie wyjmuje i wsadza do koszyka z napisem zdezynfekowane.
 11. W nieckach basenowych przeznaczonych do pływania zachowanie zasady dystansu społecznego.
 12. Zapewnia się 15 minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych ograniczając kontakt pomiędzy tymi osobami.
 13. Na terenie obiektu obowiązuje zasada ograniczenia pobytu do czasu korzystania z basenu oraz przebrania się (hol główny i ciągi komunikacyjne nie mogą być wykorzystywane jako „poczekalnia” na osoby pływające).
 14. Na terenie obiektu obowiązuje zasada zachowania dystansu 2m pomiędzy osobami stojącymi w kolejce oraz na terenie i w otoczeniu pływalni tj.: podczas korzystania z szatni, przebieralni, toalet, natrysków, brodzików, a także na hali basenowej.
 15. Pod prysznicami nie może przebywać więcej niż 6 osób.
 16. Ogranicza się ilość osób korzystających w tym samym czasie z pływalni do 150 osób (limit ten nie dotyczy obsługi pływalni, instruktorów prowadzących naukę pływania z plaży basenowej, pracowników). Ilość osób kontrolowana i nadzorowana jest przez pracowników kas oraz ratowników Aqua Park Zakopane.
 17. Część rekreacyjna pozostaje nieczynna do odwołania.
 18. Osoby prowadzące zorganizowaną naukę pływania zobowiązane są do nadzorowania liczebności osób w grupach i prowadzenia zajęć w sposób umożliwiający przestrzeganie zasady zachowania dystansu społecznego.
 19. Na terenie obiektu obowiązuje nakaz dezynfekcji sprzętu, urządzeń do nauki i doskonalenia pływania, będącego własnością szkółek pływackich lub Aqua Parku lub przez nie użytkowanego, każdorazowo po jego użyciu. Zalecamy korzystanie z własnego sprzętu i nieudostępnianie go osobom trzecim.
 20. Użytkownicy Aqua Park Zakopane zobowiązani są do ścisłego przestrzegania zasad higieny – przed wejściem do hali basenowej obowiązuje nakaz dokładnego umycia całego ciała pod natryskiem. Do hali basenowej należy przejść przez brodzik do płukania stóp.
 21. Na terenie obiektu prowadzona jest regularna dezynfekcja co 15 minut powierzchni wspólnych takich jak: klamki, drzwi, uchwyty szafek, półki, ławki, włączniki światła, kurki baterii, poręcze, schody, suszarki, transpondery (po każdym kliencie), powierzchnie sanitarne itp. W czasie dezynfekcji niektóre elementy mogą być wyłączone z użytkowania.
 22. Dla bezpieczeństwa klientów prowadzona jest dezynfekcja szafek po każdym użytkowniku.
 23. Należy korzystać z szafek według numeru wskazanego na transponderze („zegarku”).
 24. W przypadku regulacji nieujętych niniejszymi zasadami, obowiązują zapisy Regulaminu ogólnego korzystania Z Aqua Park Zakopane.

W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA, PRACOWNICY ZOBOWIĄZANI SĄ DO: 

 1. Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu obowiązkowo umycia rąk wodą z mydłem oraz ich zdezynfekowanie.
 2. Noszenia osłony nosa i ust oraz rękawic ochronnych podczas wykonywania obowiązków.
 3. Zachowania bezpiecznej odległości od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2m).
 4. Regularnego, częstego i dokładnego mycia rąk wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekowania osuszonych dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60 proc.).
 5. Zakrywania ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką podczas kaszlu i kichania jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.
 6. Dołożenia wszelkich starań, aby nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 7. Dołożenia wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy i tak:
  - kasjer, pracownik bok, po zakończonej pracy dezynfekuje klawiaturę, myszkę, terminale, telefon oraz biurko,
  - starszy technik oraz technik po zakończonej pracy dezynfekuje swoje miejsca pracy: klawiatura, myszka, biurko oraz myje pomieszczenie socjalne,
  - pracownik obsługi kręgielni po zakończonej pracy myje dolny i górny blat, wszystkie stoliki, siedzenia oraz dezynfekuje klawiaturę, myszkę, telefon oraz terminal,
  - pracownicy obsługi regularnie myją tereny wg. harmonogramu utrzymania czystości zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym nr 3/2018 znajdującego się w pomieszczeniu obsługi. Odpowiadają za dezynfekcje powierzchni dotykanych przez klienta (klamki, szafki, przyciski w prysznicach i toaletach, mydelniczki). Szczególnie zwracają uwagę na dezynfekcję przebieralni znajdujących się tam mini klamek służących do zamykania drzwi. Pilnują, aby nigdy nie zabrakło w dozownikach mydła oraz płynu do dezynfekcji.
 8. Podczas pracy obiektu należy pamiętać o regularnej dezynfekcji powierzchni dotykowych jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł, biurka, stoły i krzesła.
 9. Unikania dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.

ZASADY W STREFIE KAS

 1. Obowiązkowa dezynfekcja rąk przez klientów przy wejściu do obiektu.
 2. Kasjer po oddaniu przez klienta transpondera (zegarka) wkłada go do pojemnika z płynem do dezynfekcji, następnie wyjmuje i wsadza do koszyka z napisem zdezynfekowane.
 3. Kasjer wydaje paski naprzemiennie kolorami oraz co drugą szafkę w taki sposób, aby zachować zasadę dystansu społecznego.
 4. Kasjer wydaje paski rzędami i kolorami w sposób oraz w ilości ustalony wcześniej przez Dyrektora Aqua Park Zakopane.
 5. W przypadku nieautomatycznych drzwi wejściowych (na schody prowadzące do kręgielni i do korytarza kręgielni od windy oraz do przebieralni) konieczność pozostawienia ich otwartych przez cały czas działania obiektu.
 6. Na podłodze wydzielona strefa czekania z zachowaniem bezpiecznej 2m odległości.

ZASADY W STREFIE SAUN

 1. Ograniczenie liczby osób korzystających w jednym czasie z saun, o ilości wpuszczanych osób decyduje pracownik saun, który czuwa bezpośrednio nad przestrzeganiem zasad dystansu społecznego.
 2. Obowiązkowe korzystanie z saun boso, bez okrycia wierzchniego za wyjątkiem ręcznika (drzwi do sauny muszą pozostać zamknięte w celu utrzymania żądanej temperatury).
 3. Brak konieczności zakładania maseczki w saunie.

Celem zwiększenia bezpieczeństwa  i nie narażania klientów na ewentualne zarażenie COVID-19 umieszcza się ostrzeżenia na drzwiach wejściowych do Aqua Park Zakopane oraz przy kasach o treści bądź wskazane w formie graficznej, jak również w innych miejscach tego obiektu.

 1. Obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt Aqua Park Zakopane.
 2. Zachowanie zasady dystansu społecznego i utrzymywania minimalnej odległości od innych osób wynoszącej 2m na całym obszarze obiektu.
 3. Przy wszystkich kasach obiektu, BOK, może przebywać wyłącznie jedna osoba.
 4. Preferowana płatność bezgotówkowa.
 5. Nie zaleca się do korzystania z usług osobom powyżej 65 roku życia.
 6. Pod prysznicami nie może przebywać więcej niż 6 osób.
 7. Przed skorzystaniem z suszarki bezwzględna dezynfekcja rąk.
 8. Obowiązek chodzenia w maseczce w całym obiekcie. Maseczkę można zdjąć dopiero w szatni tuż przed wejściem pod prysznice.
 9. Z pływalni publicznych nie powinny korzystać osoby z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji dróg oddechowych, złego samopoczucia lub podwyższonej ciepłoty ciała.
 10. Konieczność zasłaniania ust i nosa zgiętym łokciem w razie kaszlu lub kichania.
 11. Konieczność mycia i dezynfekcji rąk po kontakcie z często dotykanymi elementami wyposażenia.
 12. Obowiązek zapoznania i stosowania się do informacji znajdujących się  na terenie całego obiektu.

Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracownika:

 1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinno się przychodzić do pracy, należy pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy to niezwłocznie zgłosić Dyrektorowi lub zwierzchnikowi. Dyrektor, kierownik odsuwa takiego pracownika od pracy i odsyła transportem indywidualnym (własnym lub sanitarnym) do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie od innych osób. Kolejno ustalenie obszaru, w którym poruszał i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty).
 3. Należy wstrzymać obsługę klientów, kierownictwo powiadamia właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną stosując się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u gościa/klienta zakażenia koronawirusem:

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
 2. Należy zgłosić taki incydent do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba.
  W takim przypadku należy przeprowadzić rutynowe sprzątanie, zgodnie z procedurami, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). Wyznacza się przygotowane pomieszczenie (wyposażone w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę podejrzaną o zakażenie – tzw. „pokój izolacji” (dawny „pokój matki z dzieckiem”) w holu głównym. Osoba przebywająca w miejscu izolacji jest zobowiązana założyć maseczkę oraz rękawiczki ochronne.
 3. Ustalenie listy pracowników oraz klientów, o ile to możliwe, obecnych w tym samym czasie w części/ częściach Aqua Parku, w których przebywał gość, i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 4. Kontrolę nad przestrzeganiem zasad przez klientów Aqua Park Zakopane pełnią pracownicy Aqua Park Zakopane. Nadzór nad przestrzeganiem powyższych zasad pełni Dyrektor Aqua Park Zakopane.

Make a free site - Visit site